Fișa Anexă proces-verbal de predare-primire

 

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE

Lucrare primită în custodie în vederea restaurării

Subsemnatul Călin Bogătean, pictor profesionist , membu al Uniunii Artiștilor Plastici filiala Mureș , înregistrat ca PFA Cod unic de înregistrare 37212789 F26/235/2017 în calitate de custode și 

Dl./D-na ……………………………………………….., domiciliat în ……………………………………………….,

Jud. …………………………………, Str. ……………………………………………….. nr. ……, ap …….,

 cu numărul de telefon ……………………………………….., Legitimat cu CI seria………….nr …………………………, CNP………………………………………………., numit beneficiar al prezentului proces verbal.

Subsemnatul Călin Bogătean, pictor profesionist , membu al Uniunii Artiștilor Plastici filiala Mureș , înregistrat ca PFA Cod unic de înregistrare 37212789 F26/235/2017 în calitate de custode, certific primirea lucrării ……………………………….. cu dimensiunea de ………………………, expediate prin poștă de beneficiar , de  Dl/D-na  ………………………………………………….

De comun acord am convenit azi …………………………, ora…….., la încheierea prezentului proces-verbal în baza căruia am procedat la predarea de către Predator şi primirea de către Primitor ( custode) a bunurilor prevăzute în Lista anexă care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

  1. Materialele prezentate mai jos in Lista anexă sunt predate de către beneficiar în vederea restaurării . Durata contractului este de aproximativ …………….. săptămâni, la sfârşitul căreia bunurile vor fi predate Predatorului beneficiar. Prelungirea termenului de folosire are loc in baza înţelegerii scrise intre părţi.
  2. Călin Bogătean , custode  primitor are următoarele obligaţii :

– să asigure păstrarea în condiții optime a lucrări/lucrărilor predate

– să se îngrijească de conservarea și restaurarea, lucrări/lucrărilor conform procedurilor restaurării propriu zise

– să nu folosească bunurile fizic în alte scopuri decât cele prevăzute, poate folosii imaginile etapelor restaurării ca proprietate intelectuală fără menționarea numelui proprietarului

– să nu înstrăineze lucrarea

– să  ambaleze și să expedieze lucrarea finalizată în cele mai bune condiții beneficiarului împreună cu fișa anexă

Încheiat astăzi……………………………………………………… în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, un exemplar fiecărei părți. Una pentru beneficiar care este expediată prin posta electorică, Watzsap etc, iar cealaltă custodelui primitor

Posor / predare, …………………………                                                                                                                                         Primitor …………………………………………..

                                                                                                                                            Călin Bogătean

 

 

           

Lista anexă a bunurilor trimise spre pastrare și restaurare .

Nr.crt Denumire Buc. Starea Produsului Observatii
1.
  • ……………………………………….
  • Dimensiunea: ……………… cm.
  • Pictură pe………………………..
2.
3.

 

Constatări finale/recepție